Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Aktualności
   
2018-12-17
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 32
- Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, które weszły w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f - 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1), sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Niniejsza wersja programu pozwala na przygotowanie oraz wysłanie pełnego e-sprawozdania finansowego zgodnego ze strukturą dla jednostki innej, małej lub mikro.
Moduł faktur
- Wystawianie dokumentu KP do faktur gotówkowych.
- Możliwość umieszczenia na fakturach numeru BDO (numer rejestrowy).
- Wystawienie automatyczne faktury do zakupów z odwrotnym obciążeniem, nawet jeśli na fakturze zakupu są pozycje z inną stawką.
Moduł windykacji
- Przygotowanie zestawienia faktur i odsetek do wezwania sądowego
Moduł VAT
- Funkcja wyliczania korekty podatku wynikającej ze zmiany struktury uwzględnia rejestry „W” oraz zakupy gruntów (korekta przez 10 lat) i środków trwałych pow. 15000 zł (korekta 5 lat).
- Dodano funkcje REJESTRNETTOW i REJESTRPODATEKW do algorytmów obliczania deklaracji VAT - pozwalają łatwo wyliczyć składniki deklaracji z rejestrów „W” (struktura uwzględniana przy obliczaniu podatku naliczonego)
Moduł przelewów
- Możliwość wystawienia (MULTICASH) przelewu do Urzędu Skarbowego (zapłaty VAT PIT itp.)
Inne
- Nowa wersja deklaracji VAT-7 v1-1E oraz VAT-7K v1-2E.
- Nowe elementy sprawozdania finansowego: Zestawienie zmian w kapitale własnym, Rachunek przepływów pieniężnych (bezpośredni i pośredni), Rozliczenie różnicy w podstawie podatku dochodowego i wyniku finansowego.
- Rozliczenia międzyokresowe - możliwość ustawienia księgowania kosztów rozłożonych w czasie, automatycznie księgowanych co miesiąc.
- Eksport zestawienia INF-U (PEFRON) do programu Excel.
- Możliwość wytworzenia dokumentów BOR z pominięciem kont z saldem równym zero.
- Funkcja kopiowania dokumentów księgowych wraz z rejestrem VAT.
- Wydruk algorytmów rozliczenia kosztów.
- Wydruk kontrahentów z kontami bankowymi i wirtualnymi.
- Możliwość miesięcznego generowania elementów sprawozdania finansowego.
- Funkcja szybkiego podglądu wyniku wykonania formuły w słownikach deklaracji finansowych.

W module SNO:
- Funkcja automatycznego, parametryzowanego księgowania z dziennika zgłoszeń.
- Funkcja kopiowania zgłoszenia z dziennika do nowego zgłoszenia.
- Eksport danych dłużników do pliku CSV z pozycji lub z sum dla wybranego typu obiektu.
- Informacja o adresie korespondencyjnym dostępna na głównym oknie programu.
- Nowe pola informacyjne w dzienniku zgłoszeń (m.in. e-mail wykonawcy, termin wykonania, domyślny typ dla pracownika)
- W zestawieniu wybranych wartości wydruk wg daty wprowadzenia danych oraz wydruk danych członkowskich dla obiektu domyślnego.
2018-11-09
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.11
- Święto państwowe dnia 12 listopada 2018 r. obniżające miesięczną normę czasu pracy do 20 dni i 160 godzin w miesiącu.
- Miesięczna karta czasu pracy: Liczba godzin przepracowanych automatycznie wyliczana i widoczna w dole okna.
- Miesięczna karta czasu pracy: Możliwość szybkiego wprowadzania odbioru godzin nadliczbowych (klawisz [g] w pierwszym wierszu) z jednoczesnym zerowaniem godzin pracy.
- Miesięczna karta czasu pracy: Na wydruku, soboty są dodatkowo wyróżnione jasnoszarym kolorem tła.
- Księgowanie wypłat: Dodano możliwość definiowania konta przeciwstawnego oraz kontrolę bilansowania się dokumentów księgowych.
- Automatyczna synchronizacja danych właścicieli/udziałowców z systemem FK/KPiR.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku.
- Deklaracje elektroniczne PIT: Zastosowanie algorytmu SHA256 w podpisie elektronicznym pod przesyłanymi deklaracjami (obowiązkowe od 1 lipca 2018r).
2018-11-06
Nowa wersja programu Ewidencja Środków Trwałych 1.7
1) Możliwość rozbicia stanu składnika na składowe odpowiadające różnym źródłom finansowania.
2) Dostosowanie bazy danych, formularzy, raportów i algorytmów do wprowadzania danych oraz obliczania i prezentacji stanów w rozbiciu na źródła finansowania.
3) Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy amortyzacją a umorzeniem. Składniki mogą być obecnie tylko umarzane bądź umarzane i amortyzowane. Amortyzacja składnika może być włączana i wyłączana za pomocą transakcji. Odpis amortyzacyjny jest zawsze równy odpisowi umorzeniowemu lub zerowy.
4) Opracowanie wariantów raportów uwzględniających rozróżnienie pomiędzy amortyzacją a umorzeniem.
5) Dodanie możliwości określenia kierunku ruchu dla transakcji, oraz modyfikacja wydruku transakcji - dodanie kolumny dla kierunku ruchu i umożliwienie selekcji i grupowania wg kierunku ruchu.
6) Nowe warianty wydruku transakcji - "Przyjęcia i modernizacje" oraz "Likwidacje i częściowe likwidacje".
2018-08-10
Nowa wersja systemu FK SQL (ZFKS) 31
- Deklaracja elektroniczna VAT-7 w wersji 18 oraz VAT-7K w wersji 12
- Deklaracja elektroniczna PIT-6 w wersji 12
- Dodatkowe informacje dla faktur wysłanych pocztą elektroniczną (kto, kiedy i na jaki adres wysłał)
- Aktualizacja wydruku Bilansu, Bilansu dla jednostek małych oraz Rachunku zysków i strat (wersja porównawcza i kalkulacyjna)
- Moduł walutowy Dla zapewnienia prawidłowego księgowania na konta walutowe wprowadzony został nowy słownik: "Konta przeliczeniowe", który pozwala przyporządkować do każdego konta walutowego i każdej waluty odpowiednie konto złotówkowe. Dzięki temu, po zaksięgowaniu kwoty w walucie, automatycznie wykonuje się księgowanie na konto złotówkowe (przy wpłacie waluty do banku i przy księgowaniu walutowych faktur zakupu). Przy księgowaniu zapłat za faktury walutowe wyliczane są różnice kursowe zarówno na kontach bankowych jak i na transakcjach. Także wytwarzanie BO zostało zmodyfikowane tak, żeby umożliwić prawidłowe wyliczanie różnic kursowych od wpłat i transakcji ubiegłorocznych. Konta walutowe (banki) są w osobnym dokumencie BOA. Wprowadzone zostały nowe parametry określające na jakie konta należy księgować zyski i straty wynikające z różnic kursowych na koniec roku. Dodana funkcja kontrolna sprawdzenia prawidłowości wyliczenia różnic kursowych na koniec roku.
- Podzielona płatność (split-payment) Informacja o przelewie uzupełniana jest o NIP kontrahenta, można też zaznaczyć, że będzie to przelew typu split-payment. Każdy kontrahent może być oznaczony jako ten, któremu domyślnie będziemy wystawiać przelewy split-payment. Przy wysyłaniu przelewów do banku (MULTICASH) przelewy oznaczone jako split-payment będą odpowiednio przygotowane.
- Informacja o kontrahencie Dodana jest możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji, które znajdują się w dokumentach oznaczonych jako aktualnie edytowane (przez innego użytkownika, np. WB). Jest także możliwość podglądu (oraz wydruku) transakcji obejmujących późniejsze miesiące i okresy w stosunku do aktualnie wybranego.

W module SNO:
- Nowe parametry zestawienia wybranych wartości
- W przypisie opłat do FK zapisanie kwot vatu w pozycje split-payment (rozrachunkowe oraz pozabilansowe)
- Nowe parametry wydruku dłużników
- Rozbudowana selekcja danych członkowskich
2018-07-05
Nowa wersja programu HANDEL (3.1)
- Możliwość dodania asortymentu na korekcie faktury.
- Obsługa cenników dla usług.
- Zmiany w inwentaryzacji.
- Zmiany w zamykaniu okresu.
- Możliwość druku kartoteki magazynowej z innego okresu.
- Dodatkowe opcje dla druku realizacji kontraktów.
- Zmiany w parametrach wydruków.
- Możliwość importowania z zewnętrznych plików JPK
- Dodatkowe poprawki związane z uwagami użytkowników.
2018-06-04
Nowa wersja programu KADRY i PŁACE 3.10
- Wprowadzono dziennik zmian danych, gdzie zapisywane są informacje kto, kiedy i w jakim zakresie zmienił, dodał lub usunął dane pracowników. Dziennik dostępny jest do podglądu, bez możliwości modyfikacji.
- Nowe zestawienie "Raport ODO" prezentuje informacje dot. ochrony danych osobowych oraz wykaz zapisów z dziennika zmian dla wybranego pracownika.
- Do raportów własnych dodano pola z informacją o stanie wykorzystania urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do miesiąca roku (rezerwa urlopowa).
- Pola urlop należny proporcjonalny i urlop pozostały proporcjonalny dostępne są z w zakładce Czas pracy.
- Nowe funkcje księgowania wypłat: Obsługa wzorców kont kosztowych. Możliwość pobierania kwot składek na poszczególne fundusze wg rozdzielnika kosztowego.
- Możliwość zapisu księgowania wypłat w formacie obsługiwanym w systemie Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
- Możliwość grupowego zapisu deklaracji PIT oraz poświadczeń UPO do plików PDF (z nazwiskiem w nazwie) do celów archiwizacji dokumentacji w postaci elektronicznej.
- Możliwość przygotowania wstępnego zaświadczenia ZUS Z-3 jako formularz interaktywny PDF lub przeznaczonego do importu na platformie PUE ZUS (tylko dane osobowe i zatrudnienia).
- Zestawienie okresów nieobecności z wykazem liczby dni roboczych i sumą dni na pracownika oraz ogółem. Możliwość wydruku tylko podsumowania.
- Możliwość definiowania własnych rodzajów nieobecności urlopowych i zwolnień zasiłkowych wraz z symbolem używanym w algorytmach wypłat.
- Pola danych: "Dział" oraz "Szczególne warunki pracy" możliwe przypisania do formularza umowy i wykazywane w zestawieniu okresów zatrudnienia pracownika.
- Możliwość zapisu przelewów elektronicznych z wypłat w formacie obsługiwanym w serwisie Deutsche Bank.
- Możliwość dodania grupy pracowników i wykorzystania selekcji w funkcji eksportu dokumentów do programu Płatnik.
Archiwum

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.